BESKIDZKI TRIATLON GÓRSKI – EDYCJA 2017

Wydarzenie archiwalne
Niedziela, 01 październik 2017 10:00 20 zł
Adres:

Biuro zawodów – Istebna, leśny parking - Prądowiec obok stacji paliw

Telefon:

+48 33 854-26-53

e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

BESKIDZKI TRIATLON GÓRSKI – EDYCJA 2017

Istebna 1.10.2017 

 

REGULAMIN 

1. CEL IMPREZY

 

1.Popularyzacja działań Ustrońskiej Szkoły Narciarstwa Biegowego i Ustrońskiej Szkoły MTB.
2. Promowanie Istebnej jako ośrodka przyjaznego narciarzom, kolarzom i turystom.
3. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.

4. Integracja działań Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Ustronia w okresie zimowym i letnim. 

 

2. ORGANIZATOR

 

STOWARZYSZENIE PROMOCJI I ROZWOJU USTRONIA

43-450 Ustroń, ul. Rynek 2

Telefon, fax  033/854-26-53

e-mail            Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Komandor zawodów : Andrzej Nowiński

               

Biuro zawodów – Istebna, leśny parking przy ul. Prądowiec obok stacji paliw, czynne w dniu 1.10.2017 w godz. 10:00 do 12:30

 

3. DATA I MIEJSCE ROZGRYWANIA ZAWODÓW

 

Miejsce rozgrywania zawodów – Istebna, start i meta - leśny parking przy ul. Prądowiec obok stacji paliw

Data: 1 październik 2017.

 

4. WARUNKI UCZESTNICTWA

 

Uczestnikiem zawodów będzie osoba, która dokona osobistego zgłoszenia w Biurze Zawodów.
 

Wypełniając kartę zgłoszeniową  uczestnik akceptuje poniższe ustalenia:

- Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach.

- Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.

- Uczestnicy zawodów ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie wyrządzone przez nich szkody.

- Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.

- W razie wypadku uczestnik nie może wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora.

- Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu.

- Uczestnik zgadza się z warunkami uczestnictwa i zgłasza swoje uczestnictwo w  zawodach.

-  W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie podpisu na druku oświadczenia o wyrażeniu takiej zgody.

- Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady, a także wyniki z danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję.

- Swoim podpisem uczestnik zawodów zapewnia, że zapoznał się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełnił formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Wyraża także zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883).

Potwierdzeniem udziału w zawodach jest rejestracja.

Każdy uczestnik otrzyma na czas zawodów numer startowy i chip pomiaru czasu. Zawodnikowi zabrania się jakiejkolwiek ingerencji w otrzymany numer i chip.
Prawo do startu w zawodach mają osoby, które ukończyły 18 lat, a zawodnicy niepełnoletni za pisemną zgodą oraz, jeśli jest to konieczne, pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych startujących w imprezie.

Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).

Zapisów można dokonywać w biurze zawodów w dniu zawodów w godzinach 10:00 – 12:30. Proces rejestracji jest zakończony dopiero w momencie odebrania numeru startowego, chipa i dokonaniu opłaty startowej.

Opłata startowa za udział w zawodach – 20 zł.

 

5. ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW

 

5.1 Część biegowa

Zawodnicy pokonują wyznaczoną pętlę biegową długości około 3 kilometry, obowiązkowo wyposażeni we własne  kije do nordic walking lub kije narciarskie.

Obowiązująca długość kija – zawodnikowi w postawie stojącej z wyprostowanymi kolanami kije powinny sięgać minimum do łokcia.

W trakcie biegu zawodnik trzyma chwyty kijów w dłoniach !!

5.2. Część rowerowa

Zawodnicy pokonują wyznaczoną pętlę długości około  kilometrów na własnym rowerze górskim, obowiązkowo w kasku.

Uwaga! Wyznaczona trasa, ze względu na stopień trudności technicznej, wymaga umiejętności poruszania się na rowerze górskim w terenie. Możliwe jest na niej osiągnięcie znacznych prędkości, wobec czego zawodnicy zobowiązani są do dostosowania szybkości zjazdu do posiadanych umiejętności

- Zawodnicy startują obowiązkowo w kaskach!

5.3 Część nartorolkowa

- Bieg na dystansie około 6 kilometrów rozgrywany jest w stylu klasycznym

- Zawodnicy mogą startować na własnych nartorolkach

- Organizator w wyjątkowych sytuacjach, po wcześniejszym uzgodnieniu, może zapewnić nartorolki zawodnikom nie posiadającym własnego sprzętu. Zawodnicy obowiązani są wówczas posiadać kije narciarskie i buty w systemie SNS Pilot, lub NNN

- Obowiązują nartorolki do stylu klasycznego wyłącznie  na CZARNYCH KOŁACH GUMOWYCH o średnicy maksymalnej do 80 mm

- Sprawdzenie czy zawodnik użył kół zgodnych z regulaminem może nastąpić zarówno przed startem jak po zakończeniu biegu

- Zawodnicy startują obowiązkowo w kaskach!

5.4 Pozostałe informacje

- Sposób poruszania się po drodze publicznej w CZĘŚCI NARTOROLKOWEJ określa jednoznacznie kodeks drogowy i narzuca poruszanie się LEWĄ STRONĄ JEZDNI. Zawodnicy poruszają się w otwartym ruchu drogowym.

- Zawody w części rowerowej odbywają się po drogach leśnych oraz drodze publicznej. Na drodze publicznej zawodnicy poruszają się w otwartym ruchu drogowym zgodnie z zasadami kodeksu drogowego PRAWĄ STRONĄ JEZDNI

- Zawody w CZĘŚCI BIEGOWEJ odbędą się w większości na drogach leśnych bądź częsciowo wyłączonych z ruchu. Nie można jednak wykluczyć pojawienia się na nich pojazdów i osób i w związku z tym uczestników obowiązuje zachowanie należytej uwagi

- Pomiędzy poszczególnych częściami wyścigu zawodnicy dokonują zmiany wyposażenia w wyznaczonej przez Organizatora strefie zmian, gdzie pozostawiają pozostały sprzęt pod opieką Organizatora

- Okres przebywania w strefie zmian wlicza się do czasu zawodnika.

- W dniu zawodów, przed rozpoczęciem wyścigu, tylko do godziny 12:30, będzie możliwość  zapoznania się z trasą.

- Wyścig będzie odbywał się w formule startu masowego. Szczegółowe informacje o zasadach rozegrania startu zostaną podane na odprawie przedstartowej

 - We wszystkich sprawach nieobjętych zapisami niniejszego Regulaminu obowiązujących w czasie trwania zawodów będzie decydował Organizator.

- Zawodnicy nie mogą przeprowadzać treningów po trasie podczas rozgrywania zawodów.

- W trakcie wyścigu zawodnicy nie mogą skracać ani zmieniać wyznaczonej przez Organizatora trasy. W przypadku naruszenia tego przepisu zawodnicy będą karani dyskwalifikacją.

- W przypadku, gdy zawodnik zjedzie z trasy, powinien on powrócić na trasę wyścigu i rozpocząć wyścig w tym samym punkcie, w którym z trasy zjechał. W przypadku naruszenia tego przepisu zawodnicy będą karani dyskwalifikacją
- Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do innych uczestników zawodów, sędziów, organizatorów, służb porządkowych oraz medycznych na trasie maratonu.
- Zawodnicy zobowiązani są do zachowania kultury osobistej (w szczególności do nie używania wulgaryzmów), przestrzegania zasad fair play, oraz do poszanowania środowiska naturalnego.

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

 

6. PROGRAM ZAWODÓW

 

- Zapisy - Istebna, leśny parking przy ul. Prądowiec obok stacji paliw, czynne w godz. 10:00 do 12:30

 - Odprawa techniczna i wręczenie numerów startowych – godzina 12:50  na miejscu startu

 - Informacje na temat organizacji startu na odprawie przedstartowej

 - Godzina 13:00 – start

 - Zakończenie zawodów i dekoracja zwycięzców , po zakończeniu startu wszystkich zawodników i wywieszeniu listy wyników

 

7. ZASADY NAGRADZANIA

 

- pięć pierwszych zawodniczek i pięciu pierwszych zawodników otrzyma nagrody rzeczowe

- pięć pierwszych zawodniczek i pięciu pierwszych zawodników otrzyma pamiątkowe medale

- każdy zawodnik startujący w zawodach otrzyma pakiet startowy (żele startowe i napoje izotoniczne) i pamiątkową statuetkę

- każdy zawodnik startujący w zawodach otrzyma napoje izotoniczne bez ograniczeń 

 

9. KARY

 

Komisja Sędziowska w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić następujące kary:

- Upomnienie.
- Dyskwalifikacja.

 

10. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

 

Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy wyścigu. Zaśmiecanie trasy wyścigu karane będzie dyskwalifikacją. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.

 

11. PROTESTY

 

Protesty do Komisji Sędziowskiej zawodów można składać w formie pisemnej nie później niż pół godziny od czasu zamknięcia trasy. Decyzja ostateczna przy rozpatrywaniu protestów należy do Sędziego Głównego.

 

12. INFORMACJE KOŃCOWE

 

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.

- Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

- Brak znajomości regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania.

- Osoby bez numerów startowych poruszające się na nartach po trasie zawodów będą usuwane z trasy przez obsługę  zawodów.

- Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.

- Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie "siły wyższej".

 

- Organizator zapewnia wszystkim zawodnikom uczestniczącym w wyścigu niezbędną opiekę medyczną na czas trwania zawodów.

- Uczestnik zawodów wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

- Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.

 

- W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator.

BĘDĘ TAM:
Przeczytano: 465