Dni Teatru w Tarnobrzeskim Domu Kultury

Wydarzenie archiwalne
Piątek, 11 marzec 2016 18:00 WOLNY
Adres:

ul. Słowackiego 2

Telefon:

15 822 21 10

Dni Teatru wkrótce ponow­nie odbędą się w Tarnobrzeskim Domu Kultury. Przez 3 dni mło­dzi akto­rzy pre­zen­to­wać tu będą cie­kawe spek­ta­kle dla star­szych i młod­szych. Odbędą się też eli­mi­na­cje do kon­kursu Dziecięce Interpretacje. Wstęp na wszyst­kie wyda­rze­nia będzie wolny.

W tym roku zapre­zen­to­wane zostaną trzy spek­ta­kle. Pierwszego dnia, w pią­tek 11 marca Teatr Kontynuacja z Niska pokaże „Śluby panień­skie” Aleksandra Fredry. To oczy­wi­ście znana, pełna humoru, wspa­niała sztuka uka­zu­jąca rela­cje damsko-męskie w XIX-wiecznym spo­łe­czeń­stwie pol­skim. To w niej pada słynne zda­nie wypo­wie­dziane o męż­czy­znach: „Przyrzekam na kobiety sta­łość nie­wzru­szoną nie­na­wi­dzić ród męski, nigdy nie być żoną!” Jak wia­domo, przy­sięgi tej jed­nak nie udaje się dotrzy­mać… Warto się prze­ko­nać, dla­czego i czy warto! Początek przed­sta­wie­nia o 18.00.

W nie­dzielę dwa przed­sta­wie­nia. Najpierw tar­no­brze­ska Szkoła Podstawowa nr 10 wystawi autor­ski spek­takl „W tar­no­brze­skiej kra­inie”. W mrocz­nym kli­ma­cie, nad Jeziorem Tarnobrzeskim zbie­rają się ludzie, wiedźmy i nie­to­pe­rze. I cza­ro­dziej, który decy­duje się pomóc i prze­ga­nia wiedźmy z ich cza­rami. Można zdra­dzić, że nie­ba­ga­telną role ode­gra też Mors i Złota Rybka. Przedstawienie roz­pocz­nie się o 15.30.

Tego samego dnia Amatorski Teatr Dramatyczny „Kuźnia” z Krzeszowa zapre­zen­tuje spek­takl „Nowe przy­szło” na moty­wach powie­ści „Konopielka” Edwarda Redlińskiego. Akcja tej kome­dii oby­cza­jo­wej roz­grywa się w latach 50. ubie­głego stu­le­cia w małej wio­sce poło­żo­nej wśród bia­ło­stoc­kich bagien. Sioło pró­bują ucy­wi­li­zo­wać ówcze­śni urzęd­nicy pań­stwowi wpro­wa­dza­jąc elek­trycz­ność i inne domowe nowinki tech­niczne. Jednak miej­scowi chłopi, przy­wią­zani do swo­jej prza­śnej codzien­no­ści sta­wiają im silny opór. Początek tego przed­sta­wie­nia o godz. 17.00.

W tym roku pod­czas Dni Teatru odbędą się rów­nież Eliminacje Miejskie Konkursu Recytatorskiego „Dziecięce Interpretacje”. Młodzi uczest­nicy będą recy­to­wać wybrane przez sie­bie wier­sze. Najlepsi następ­nie zostaną wyty­po­wani do finału, który odbę­dzie się 2 kwiet­nia, także w Tarnobrzeskim Domu Kultury. 

Wstęp na wszyst­kie wyda­rze­nia jest wolny.

Organizatorami Dni Teatru są: Tarnobrzeski Dom Kultury i Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych „FRAM”

BĘDĘ TAM:
Przeczytano: 763