Regulamin serwisu

Regulamin funkcjonowania serwisu internetowego

§1

 1. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem serwisu internetowego: www.4tour.pl w sposób umożliwiający w dowolnym czasie jego pozyskanie, pobranie, utrwalenie, odtwarzanie za pomocą systemu teleinformatycznego, a także wydrukowanie.

 2. Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego.

 3. Serwis internetowy jest administrowany przez Ryszarda Czaja prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Europejska Agencja Promocji Regionalnej Ryszard Czaja:

  1. Numer NIP: 7351409830

  2. Numer REGON: 123163184

  3. Adres: Lusina ul. Górska 27, 30-698 Kraków

  4. Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

  5. Telefon kontaktowy: 788 551 553

 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 5. Nazwa serwisu internetowego, jego koncepcja, wygląd graficzny, logo, elementy grafiki, znaki towarowe, oprogramowanie podlegają ochronie prawnej.

§2

 1. Korzystanie z serwisu internetowego jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.

 2. Korzystanie z serwisu internetowego jest dobrowolne i nie jest związane z obowiązkiem założenia odrębnego konta użytkownika.

 3. Korzystanie z serwisu internetowego jest bezpłatne.

§3

 1. W celu prawidłowego korzystania z serwisu internetowego niezbędne jest posiadanie dostępu do systemu teleinformatycznego w minimalnej konfiguracji, tj:

  1. Komputer lub inne narzędzie, urządzenie lub sprzęt przenośny, podłączony do sieci Internet, lub umożliwiający dostęp do sieci Internetu.

  2. Przeglądarka internetowa zaktualizowana do najnowszej wersji.

 1. Administrator zastrzega sobie uprawnienie do czasowego zaprzestania (zawieszenia) wykonywania usługi objętej Regulaminem, jeżeli będzie to niezbędne ze względów technicznych (m.in. konserwacja, modernizacja, modyfikacje lub naprawa systemu) lub będzie wynikało z przyczyn niezależnych.

 2. W celu uniknięcia potencjalnych zagrożeń Administrator przestrzega, iż najistotniejszym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód - typu „wirusy”, „konie trojańskie” itp.

 3. W celu uniknięcia potencjalnych zagrożeń Administrator zaleca korzystanie z komputerów zaopatrzonych w legalne oprogramowanie wraz z wszelkimi dostępnymi aktualizacjami systemu.

 4. W celu uniknięcia potencjalnych zagrożeń Administrator przestrzega, by zaopatrzyć swój komputer, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje, niezwłocznie po pojawieniu się ich na rynku.

§4

 1. Administrator oświadcza, że obowiązuje go zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§5

 1. Administrator za pośrednictwem serwisu internetowego:

  1. promuje wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, handlowe, sportowe oraz społeczne poprzez opublikowanie materiałów udostępnionych przez podmioty zainteresowane,

  2. promuje lokalne atrakcje turystyczne poprzez opublikowanie materiałów przygotowanych przez Administratora,

  3. promuje inicjatywy kulturalne poprzez opublikowanie materiałów udostępnionych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

 2. Udostępnienie w jakiejkolwiek formie Administratorowi materiałów oznacza wyrażenie zgody na ich opublikowanie w serwisie internetowym.

 3. Administrator jest uprawniony do odmowy opublikowania udostępnionych mu materiałów, bez podania przyczyn swojej decyzji.

 4. Administrator jest uprawniony do trwałego usunięcia w dowolnym momencie publikowanych materiałów, bez podania przyczyn swojej decyzji.

§6

 1. Administrator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu oraz na bieżąco udziela pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z jego funkcjonowaniem.

 2. Każdemu użytkownikowi przysługuje uprawnienie do złożenia reklamacji w sprawach związanych z działaniem serwisu.

 3. Wszelkie reklamacje winny być składane na adres poczty elektronicznej Administratora: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 4. Reklamacja może zostać pozostawiona przez Administratora bez rozpatrzenia.

 5. Po rozpatrzeniu reklamacji Administrator wyśle składającemu reklamację, na podany przez niego adres e-mail, informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego.

§7

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 kwietnia 2016r.

 2. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu w dowolnym terminie. Regulamin po dokonanej zmianie wchodzi w życie z upływem 3 dni od jego ogłoszenia na stronie serwisu.

 3. Administrator serwisu decyduje o wszystkich innych kwestiach, nieujętych w niniejszym Regulaminie.

 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść opublikowanych materiałów, w szczególności w zakresie ich formy, aktualności, zgodności z przepisami prawnymi, rzeczywistości.