Regulamin

Regulamin konkursu

pt. „Odkryjmy Polskę na nowo”

w ramach programu „Reaktywacji Dziedzictwa Regionalnego”.

Podstawowym celem programu „Reaktywacji Dziedzictwa Regionalnego” jest dążenie do poprawy wiedzy społeczeństwa o dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym obszarów wiejskim i miejskich. Podjęta inicjatywa służy propagowaniu atrakcji lokalnych i regionalnych ze szczególnym uwzględnieniem sztuki, rzemiosła, obrzędów, gwary regionalnej i folklorystyki.

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie pod nazwą „Odkryjmy Polskę na nowo” przeprowadzonym w ramach programu „Reaktywacji Dziedzictwa Regionalnego”.

 2. Niniejszy regulamin stanowi wyłącznie wzór. Niektóre postanowienia regulaminu mogą być zmienione i dostosowane do warunków współpracy z konkretną szkołą podstawową lub gimnazjum. Pisemne uzgodnienia Organizatora ze szkołą mogą zmieniać, modyfikować lub wyłączać wybrane postanowienia regulaminu.

 3. Organizatorem konkursu jest: Ryszard Czaja prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Europejska Agencja Promocji Regionalnej Ryszard Czaja

a) numer NIP: 7351409830,

b) numer REGON: 123163184

c) adres: Lusina ul. Górska 27, 30-698 Kraków,

d) adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.,

e) telefon kontaktowy: 788-551-553

 1. Celem konkursu jest:

a) promocja regionu, ważnych dla niego miejsc i atrakcji poprzez promocję w internecie,

b) wzbudzenie poczucia integracji i świadomości wartości kulturowej oraz historycznej wśród lokalnej społeczności,

c) zachęcanie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych do aktywności naukowej i artystycznej, mobilizacja do pracy zespołowej,

d) rozwijanie warsztatu nauczyciela o innowacyjne metody pracy z uczniami, promocja wartości edukacji,

e) promocja szkoły, do której uczęszczają uczestniczy konkursu.

§ 2

Warunki uczestnictwa

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 4-7 szkół podstawowych oraz klas 2-3 szkół gimnazjalnych .

 2. Szkołę do konkursu może zgłosić wyłącznie dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego pracownik. Aby zgłosić szkołę do konkursu należy wysłać wiadomość e-mail pod adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub przez formularz zgłoszeniowy na stronie 4tour.pl/formularz-konkursowy. Zgłoszenie szkoły do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udział w konkursie i akceptacją wszystkich postanowień regulaminu. Zadaniem dyrektora szkoły jest przekazanie nauczycielom i uczniom informacji o warunkach konkursu. Zadaniem dyrektora szkoły jest zorganizowanie konkursu zgodnie z załącznikiem nr 2 do regulaminu.

 3. Konkurs ma charakter zespołowy. Udział w konkursie mogą wziąć grupy złożone z maksymalnie 5 uczniów. Członkowie zespołu muszą pochodzić z jednej szkoły. Nie ma ograniczeń w zakresie ilości zespołów z danej szkoły. W przygotowywanie pracy konkursowej oprócz uczniów, mogą być zaangażowani wyłącznie nauczyciele szkoły. Jeden nauczyciel może być jednocześnie zaangażowany w przygotowywanie pracy przez kilka zespołów. Zadaniem nauczyciela, jako opiekuna, jest wyłącznie nadzór nad przygotowywaniem i dopełnieniem warunków formalnych pracy konkursowej oraz udzielanie zespołom wskazówek, rad i konsultacji zgodnie z załącznikiem nr 2.

 4. Zadaniem uczestników jest samodzielne przygotowanie pracy opisującej najciekawszą atrakcję turystyczną lub miejsce w gminie, do której przynależy konkretna szkoła. Praca konkursowa musi zostać wykonana zgodnie z formularzem dostępnym pod adresem: 4tour.pl/formularz-konkursowy.

 5. Praca konkursowa może zostać przygotowana w trakcie zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli.

 6. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.

 7. Uczestnicy zobowiązani są do dostarczenia prac konkursowych Opiekunowi w terminie wyznaczonym przez Organizatora.

 8. Prace konkursowe złożone Organizatorowi nie będą zwracane autorom. Szkoła, z której pochodzą prace konkursowe może zachować jej egzemplarze (odpisy, kserokopie, notatki, materiały źródłowe itp.) i włączyć je do stworzonej na własne potrzebny bazy dydaktyczno-naukowej.

 9. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa własności złożonego egzemplarza pracy konkursowej. Organizator nie zwraca uczestnikom ewentualnych kosztów poniesionych w związku z przygotowaniem pracy konkursowej oraz jej zgłoszeniem do konkursu.

 10. Nadesłane prace muszą być pracami własnymi ich autorów. Prace konkursowe nie mogą naruszać osobistych lub majątkowych praw autorskich osób trzecich. Prace nie mogą być przepisane w całości lub w części z prac naukowych innych autorów, artykułów prasowych i naukowych, czasopism, książek a także stron internetowych. Prace nie mogą być nigdzie wcześniej publikowane oraz przedstawiane na innych konkursach (w całości lub części). Do pracy konkursowej przekazanej Organizatorowi dołączone muszą być oświadczenia rodziców lub opiekunów prawnych wszystkich uczniów uczestniczących
  w przygotowaniu pracy konkursowej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3.

§ 3

Terminarz

 1. Konkurs zostaje ogłoszony z dniem uzgodnionym pisemnie z konkretną szkołą podstawową lub gimnazjum.

 2. Termin dostarczenia prac mija z dniem uzgodnionym pisemnie z konkretną szkołą podstawową lub gimnazjum. Przy ocenie chwili zgłoszenia decydujące znaczenie ma data wpływu pracy konkursowej do Opiekunów a następnie do Organizatora. Prace nadesłane po wyznaczonym terminie nie będą ocenianie.

 3. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu oraz ogłoszenia wyników konkursu zostanie uzgodniony pisemnie z konkretną szkołą podstawową lub gimnazjum. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na portalu internetowym Organizatora.

 4. Organizator zastrzega sobie uprawnienie do zmiany wszelkich uzgodnionych terminów.

§ 4

Ocena prac konkursowych i zasady przyznawania nagród

 1. Opiekunowie grup (nauczyciele) mają obowiązek przeprowadzić wewnętrzną ocenę prac. Sposób i kryteria oceny zostały opisane w załączniku nr 2.

 2. Opiekun lub grupa Opiekunów dokonuje wewnętrznej oceny prac konkursowych. Podczas oceny będą brane pod uwagę następujące kryteria:

a) wyczerpanie tematu,

b) spójność i przejrzystość przedstawionej pracy,

c) estetyka pracy,

d) zaangażowanie grupy w uzyskaniu wspólnego efektu,

e) sprawiedliwy podział pracy między uczniami

 1. Wyniki oceny powinny zostać odzwierciedlone poprzez sporządzenie karty oceny stanowiącej załącznik nr 4 do regulaminu.

 2. Opiekun zespołu (nauczyciel) lub inna osoba wyznaczona przez szkołę lub uczestnik pod nadzorem Opiekuna, przesyła Organizatorowi prace konkursowe oraz doręcza wszystkie wymagane załączniki
  (w szczególności oświadczenia rodziców lub opiekunów). Praca konkursowa powinna zostać umieszczona w serwisie internetowym Organizatora poprzez wypełnienie specjalnego formularza dostępnego pod adresem
  4tour.pl/formularz-konkursowy, lub przesłana elektronicznej na adres
  e-mail:
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , zgodnie ze wzorem którym jest formularz zgłoszeniowy.

  Oryginał oświadczenia rodziców lub opiekunów prawnych uczestników powinien zostać doręczony Organizatorowi za pośrednictwem kuriera/poczty polskiej na adres:

  Europejska Agencja Promocji Regionalnej Ryszard Czaja

  ul. Zawiła 61,

  30-390 Kraków

  z dopiskiem KONKURS

 3. Spośród każdej szkoły zostanie przez Organizatora wylosowana grupa, która otrzyma nagrody przewidziane w regulaminie. W losowaniu wezmą udział prace konkursowe najlepiej ocenione przez Opiekunów każdej szkoły. W losowaniu wezmą udział prace konkursowe spełniające kryteria oceny formalnej.

Podczas oceny formalnej będą brane pod uwagę następujące kryteria:

a) złożenie wszystkich oświadczeń rodziców lub opiekunów prawnych,

b) zgodność pracy konkursowej z tematyką konkursu.

 1. Organizator zastrzega sobie uprawnienie do zdyskwalifikowania prac uznanych za sporządzone sprzecznie z regulaminem.

 2. Z udziału w konkursie wyłączone są osoby spokrewnione z organizatorem.

 3. Decyzja Organizatora, co do wskazania laureatów konkursu, osób wyróżnionych oraz przyznania nagród i wyróżnień jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.

 4. Organizator zastrzega sobie uprawnienie do wykorzystania wszystkich prac konkursowych, co obejmuje między innymi ich publikację na portalach internetowych, czasopismach, materiałach promocyjnych i reklamowych Organizatora, Fundatora lub Sponsora.

§ 5

Nagrody

 1. Wylosowana grupa z każdej szkoły zostanie uhonorowana nagrodami po postacią uzgodnioną
  z konkretną szkołą podstawową i gimnazjum. Nagrody zostaną przekazane w uzgodniony sposób.

 2. Wszystkie prace konkursowe zostaną opublikowane na portalu internetowym Organizatora, ze wskazaniem danych wszystkich uczestników (uczniów) zespołu: w zakresie imienia, nazwiska, klasy, nazwy i adresu szkoły.

 3. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania nagród osobom wyróżnionym.

§ 6

Fundatorzy, Sponsorzy, Patroni medialni

 1. Fundatorem, Sponsorem lub Patronem medialnym konkursu może zostać każdy, kto zadeklaruje przekazanie nagród (rzeczowych lub w innej postaci), wsparcie konkursu w innych formach lub chęć stałej współpracy z Organizatorem. Umowy z Fundatorami, Sponsorami Patronami medialnymi zawiera Organizator.

 2. Fundatorzy, Sponsorzy, Patroni medialni będą mieli uprawnienie w ustalonym zakresie do reklamy na portalu internetowym Organizatora a także w materiałach związanych z konkursem.

§ 7

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady i warunki uczestnictwa w konkursie. We wszystkich sprawach nieuregulowanych decyduje komisja konkursowa. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. Od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie.

 2. Komunikaty oraz informacje dotyczące konkursu publikowane będą na portalu internetowym Organizatora www.eapr.pl. Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować pod adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. w tytule wpisując: konkurs „Odkryjmy Polskę na nowo”.

 3. Przekazanie pracy konkursowej jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udział w konkursie
  i akceptacją wszystkich postanowień regulaminu.

 4. Organizator zastrzega sobie uprawnienie do jednostronnej zmiany postanowień regulaminu
  w przypadku zaistnienia istotnych zdarzeń mających wpływ na przebieg konkursu. Regulamin po dokonanej zmianie zaczyna obowiązywać, z chwilą jego ogłoszenia w serwisie internetowym Organizatora pod adresem www.eapr.pl. Wprowadzone zmiany nie mogą naruszać praw uczestników.

 5. Załączniki do regulaminu stanowią jego integralną część.

 6. W sprawach nieuregulowanych regulaminem stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964. kodeks cywilny.

 7. Niniejszy konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 8. Wszystkie prace konkursowe zostaną opublikowane na portalu internetowym Organizatora w okresie przez niego wybranym. Organizator uprawniony jest do dokonania modyfikacji opublikowanych prac oraz usunięcia ich w dowolnym czasie, bez podania uzasadnienia. Uczestnicy konkursu przenoszą na Organizatora majątkowe prawa autorskie do pracy konkursowej, zgodnie z oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 3.